Drobečková navigace

naše školka > zápis > kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí

 

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Stašov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25 překročí volnou kapacitu do stanoveného počtu 24 dětí pro danou mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let do začátku povinné školní docházky. Mateřská škola Stašov, p. o. spádová pro děti s trvalým pobytem v obci Stašov.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií níže uvedených. Děti budou přijaty podle věku (starší má ve své kategorii přednost) v tomto pořadí kategorií:

  1. děti spádové (s trvalým pobytem ve Stašově), které dovrší k 31. 8. 2024 min. 5 let (povinné předškolní vzdělávání)*
  2. děti spádové, které dovrší k 31. 8. 2024 4 let*
  3. děti spádové, které dovrší k 31. 8. 2024 3 let*
  4. děti nespádové (s trvalým pobytem mimo obec Stašov), které dovrší k 31. 8. 2024 min. 5 let (povinné předškolní vzdělávání)
  5. děti nespádové, které dovrší k 31. 8. 2024 4 let
  6. děti nespádové, které dovrší k 31. 8. 2024 3 let.
  7. děti spádové, které dovrší k 31. 8. 2024 2 let.
  8. děti nespádové, které dovrší k 31. 8. 2024 2 let.

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění
k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

III. V případě stejného stáří dětí rozhodne los.

IV. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště.

K přijímacímu řízení budou zařazeny pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Ve Stašově 11. 4. 2024
Mgr. Stanislava Vodičková
ředitelka