Koncepce školy

 

Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, vypracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Získávání kompetencí, které jsou důležité pro úspěšný vstup dítěte do ZŠ i další život, jsou podkladem pro vytváření třídních výchovných plánů, týdenních plánů. Vzdělávání probíhá v integrovaných blocích s možností flexibilně reagovat na nastalé konkrétní podmínky.
Využití teoretických znalostí z oblasti pedagogiky a psychologie předškolního věku i  poznání konkrétního dítěte je základním pilířem pro rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí a jistoty, pěstovala v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu, učila dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu s ostatními dětmi.

Cílem výchovně vzdělávacího procesu dětí v mateřské škole je prohlubovat sociálně kulturní postoje, vytvářet kladné mezilidské vztahy a upevnit poznatky o společenském životě. Osvojit si základní hygienické návyky a prvky slušného chování. Osvojit si grafomotorické a základní výtvarné a pracovní schopnosti a dovednosti, řečovými aktivitami pracovat na správném vyjadřování. Rozvíjet tělesnou zdatnost a upevnit koordinačně pohybové dovednosti. Získat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, dokázat se orientovat v prostoru a v prostředí, rozvíjet elementární poznatky v oblasti matematických představ, aj.

Důležitý cíl naší mateřské školy je vychovávat děti k zodpovědnému chování k přírodě a k vlastnímu tělu. Důraz je kladen na pohybový rozvoj dětí a  environmentální výchovu. Poskytovat dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám všeho druhu ve všech ročních obdobích a to především na čerstvém vzduchu. Pěstovat základní sportovní přípravu s každodenním cvičením, s cvičením na nářadí, pohybovými hrami, vycházkami do okolí. Vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu. Ve spolupráci s kuchařkou školní kuchyně podporovat tuto vizi skladbou jídelníčku.

Vhodným přístupem a příkladem personál mateřské školy usiluje o budování vztahu dětí k přírodě a rozvíjet lidskou přirozenou schopnost z přírody čerpat energii, učit děti vnímat přírodu všemi smysly a zároveň k přírodě a životnímu prostředí mít respekt. Kladným vztahem k přírodě chceme dosáhnout, aby kompetence, které dítě získá, ho vedly k citlivému a k hlubšímu porozumění a k ochraně přírody jako světa, který dítě nejen obklopuje, ale který svým chováním spoluvytváří, buduje i ničí. Vzhledem k lokalitě mateřské školy bude snaha o propojení života na vesnici s volnou přírodou.

Další z priorit je pěstování dobrých vztahů. Důvěra a vzájemná pomoc mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci školy, rodiči a dětmi je základem toho, aby se škola stala nejen vzdělávacím ale i kulturním centrem obce a okolí.