Drobečková navigace

naše školka > pro rodiče > Dokumenty > Dokumenty - původní > Koncepce školy


Koncepce školy

 

Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, vypracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Získávání kompetencí, které jsou důležité pro úspěšný vstup dítěte do ZŠ i další život, jsou podkladem pro vytváření třídních výchovných plánů, týdenních plánů. Vzdělávání probíhá v integrovaných blocích s možností flexibilně reagovat na nastalé konkrétní podmínky.
Využití teoretických znalostí z oblasti pedagogiky a psychologie předškolního věku i  poznání konkrétního dítěte je základním pilířem pro rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí a jistoty, pěstovala v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu, učila dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu s ostatními dětmi.

Cílem výchovně vzdělávacího procesu dětí v mateřské škole je prohlubovat sociálně kulturní postoje, vytvářet kladné mezilidské vztahy a upevnit poznatky o společenském životě. Osvojit si základní hygienické návyky a prvky slušného chování. Osvojit si grafomotorické a základní výtvarné a pracovní schopnosti a dovednosti, řečovými aktivitami pracovat na správném vyjadřování. Rozvíjet tělesnou zdatnost a upevnit koordinačně pohybové dovednosti. Získat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, dokázat se orientovat v prostoru a v prostředí, rozvíjet elementární poznatky v oblasti matematických představ, aj.

Důležitý cíl naší mateřské školy je vychovávat děti k zodpovědnému chování k přírodě a k vlastnímu tělu. Důraz je kladen na pohybový rozvoj dětí a  environmentální výchovu. Poskytovat dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám všeho druhu ve všech ročních obdobích a to především na čerstvém vzduchu. Pěstovat základní sportovní přípravu s každodenním cvičením, s cvičením na nářadí, pohybovými hrami, vycházkami do okolí. Vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu. Ve spolupráci s kuchařkou školní kuchyně podporovat tuto vizi skladbou jídelníčku.

Vhodným přístupem a příkladem personál mateřské školy usiluje o budování vztahu dětí k přírodě a rozvíjet lidskou přirozenou schopnost z přírody čerpat energii, učit děti vnímat přírodu všemi smysly a zároveň k přírodě a životnímu prostředí mít respekt. Kladným vztahem k přírodě chceme dosáhnout, aby kompetence, které dítě získá, ho vedly k citlivému a k hlubšímu porozumění a k ochraně přírody jako světa, který dítě nejen obklopuje, ale který svým chováním spoluvytváří, buduje i ničí. Vzhledem k lokalitě mateřské školy bude snaha o propojení života na vesnici s volnou přírodou.

Další z priorit je pěstování dobrých vztahů. Důvěra a vzájemná pomoc mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci školy, rodiči a dětmi je základem toho, aby se škola stala nejen vzdělávacím ale i kulturním centrem obce a okolí.