Drobečková navigace

naše školka > pro rodiče > Dokumenty > Dokumenty - původní > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Se sovičkou za poznáním

Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace

 

 1.    Identifikační údaje

Název školy: Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace
Adresa: Stašov 157, 267 51 Zdice
Telefon: 702040991 (MŠ), 702040987 (ŠJ)
Zřizovatel: OÚ Stašov
IČO: 72558652
Typ: mateřská škola s celodenním provozem
Datum zřízení: 1. 6. 2012
Stanovená kapacita: 28 dětí
Provozní doba: 6.30 – 16.00

e-mail: ms.stasov@seznam.cz

www.msstasov.cz

Bankovní spojení: 3161149379/0800

 

 2.    Charakteristika školy

Mateřská škola je moderní budova v obci Stašov s téměř 450 obyvateli. Okolí mateřské školy je klidné, vhodné pro vycházky s možností pozorovat volnou přírodu.

Mateřská škola Stašov je umístěna v nové budově vystavěné účelově v letech 2011 – 2012. Škola je kompletně architektonicky zpracována. Vybavení zachovává jednotný moderní design. Budova má dvě podlaží. V prvním je umístěna kuchyně, jídelna, 2x sociální zařízení, sklady, denní místnost pro kuchařku, technické zázemí provozu. Jídlo je připravováno v kuchyni a dopravováno nákladním výtahem do výdejny jídla v horním podlaží. Školní kuchyně má kapacitu 80 obědů. Kuchyně je vybavena moderním gastronomickým zařízením, vyplývající z nejnovějších trendů.

Ze stran budovy jsou vstupy do skladu zahradního náčiní a technické místnosti.

Ve druhém podlaží se nachází prostory mateřské školy určené pro vzdělávání dětí předškolního věku. Šatna dětí, třída, herna, sociální zařízení a umývárna dětí. Jako zázemí pro chod mateřské školy slouží úklidová místnost, kabinet, sociální zařízení pro personál školy, kancelář ředitelky.

Obě podlaží mají svůj vlastní vchod a jsou propojena venkovním schodištěm.

Budovu obklopuje udržovaná zahrada s herními prvky, pískovištěm, mlhovištěm, věží se skluzavkou.

Škola je jednotřídní, s kapacitou 24 dětí, maximální kapacitou 28 dětí (na výjimku), pro zpravidla 3 – 7 leté děti. O výjimku ředitelka žádá zřizovatele pokud je vážný důvod, např. umožní přijetí spádových dětí, které mají zákonné právo přednostního přijetí.  

3.   Filozofie mateřské školy

Využití teoretických znalostí z oblasti pedagogiky a psychologie předškolního věku i  poznání konkrétního dítěte je základním pilířem pro rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí a jistoty, pěstovala v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu, učila dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu s ostatními dětmi.

Cílem výchovně vzdělávacího procesu dětí v naší mateřské škole je prohlubovat sociálně kulturní postoje, vytvářet kladné mezilidské vztahy a upevnit poznatky o společenském životě. Osvojit si základní hygienické návyky a prvky slušného chování. Osvojit si grafomotorické a základní výtvarné a pracovní schopnosti a dovednosti. Řečovými aktivitami pracovat na správném vyjadřování. Rozvíjet tělesnou zdatnost a upevnit koordinačně pohybové dovednosti. Získat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, dokázat se orientovat v prostoru a v prostředí, rozvíjet elementární poznatky v oblasti matematických představ, aj.

Důležitý cíl naší mateřské školy je vychovávat děti k zodpovědnému chování k přírodě a k vlastnímu tělu. Důraz proto bude kladen na pohybový rozvoj dětí a  environmentální výchovu. Poskytovat dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám všeho druhu ve všech ročních obdobích a to především na čerstvém vzduchu. Pěstovat základní sportovní přípravu s každodenním cvičením, s cvičením na nářadí, pohybovými hrami, vycházkami do okolí. Vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu. Ve spolupráci s kuchařkou školní kuchyně podporovat tuto vizi skladbou jídelníčku.

Vhodným přístupem a příkladem personál mateřské školy bude usilovat o budování vztahu dětí k přírodě a rozvíjet lidskou přirozenou schopnost z přírody čerpat energii, učit děti vnímat přírodu všemi smysly a zároveň mít respekt k přírodě a životnímu prostředí. Kladným vztahem k přírodě chceme dosáhnout, aby ho kompetence, které dítě získá, vedly k citlivému a k hlubšímu porozumění a k ochraně přírody jako světa, který dítě nejen obklopuje, ale který svým chováním spoluvytváří, buduje i ničí. Vzhledem k lokalitě mateřské školy usilujeme o propojení života na vesnici s volnou přírodou.

Další z priorit je pěstování dobrých vztahů. Důvěra a vzájemná pomoc mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci školy, rodiči a dětmi je základem toho, aby se škola stala nejen vzdělávacím ale i kulturním centrem obce a okolí.

 

 4.   Podmínky vzdělávání

Závazným dokumentem pro práci naší školy je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, z něhož vychází Školní vzdělávací program naší školy s názvem Se sovičkou za poznáním. Získávání kompetencí, které jsou důležité pro úspěšný vstup dítěte do ZŠ i další život, je podkladem pro vytváření třídních výchovných plánů, týdenních plánů. Vzdělávání probíhá v integrovaných blocích s možností flexibilně reagovat na nastalé konkrétní podmínky.

Rozvíjíme osobnost dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem. Pro optimalizaci výchovného působení rozdělujeme určité dny děti do dvou skupin v průběhu dopoledního bloku činností. Zajišťujeme tím individuální přístup k dětem v menší skupině s přihlédnutím k věku dětí. V této době se jedna skupina pod vedením učitelky věnuje výtvarným aktivitám, kde se děti seznamují s náročnější výtvarnou technikou. S druhou skupinou dětí provádí druhá učitelka dechová a artikulační cvičení. Při volbě činností využíváme přednosti smíšeného oddělení, které simuluje rodinné prostředí. Děti se učí vzájemné ohleduplnosti, samostatnosti, učí se samy od sebe, jsou si vzorem.

Nabízíme rodičům adaptační režim pro nenásilné začlenění nových dětí v prostředí mateřské školy. Dítě může navštěvovat školu dle individuální dohody rodiče s učitelkami. Ve výchovné práci s dětmi připomínáme významná výročí a svátky v průběhu školního roku. Dbáme na vytváření pěkných kamarádských vztahů – společně slavíme narozeniny každého dítěte.

Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Jsme s rodiči v denním osobním kontaktu. Setkáváme se na společných akcích, v případě potřeby se svolává informativní schůzka. Spolupracujeme se základní školou v Praskolesích a Zdicích.

 

5. Školní řád – umístěn na nástěnce v chodbě školy

 

6. Provozní řád – umístěn na nástěnce v chodbě školy

 

7. Vnitřní a pracovní řád – u ředitelky školy

 

8. Věcné vybavení

V rámci plnění ŠVP má škola možnost využívat prostory zahrady s herními prvky, pískovištěm, lavičkami. Vnitřní prostor mateřské školy ve druhém podlaží budovy umožňuje aktivity, které jsou předpokladem pro získávání kompetencí ve všech oblastech rozvoje dítěte. Především k výtvarným a pracovním aktivitám, práci s IAT a ke stravování slouží prostor třídy, která je vybavena stolovým nábytkem. Na třídu navazuje herna. Herna s vyvýšeným podiem je vybavena dětským nábytkem a je využívána pro hry, pohybové aktivity a odpočinek dětí na lehátkách nebo v prostoru vyvýšeného patra. Šatna dětí je určena k převlékání a ukládání věcí dětí do uzavřených skříněk. Sociální zařízení pro děti vyhovuje požadavkům pro provoz mateřské školy.

V druhém podlaží je dále kuchyňka pro vydávání stravy dětem, denní místnost a sociální zařízení pro personál, ředitelna.

V prvním podlaží budovy mateřské školy je školní kuchyně, kde se připravuje jídlo pro strávníky. Do kuchyňky v druhém podlaží je pokrm dopravován výtahem.

Uspořádání školy vyhovuje skupinovým a individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, hygienické zařízení (umývárna, toalety), lehátka pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny požadavkům, odpovídající počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Hračky, pomůcky a jiné doplňky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly a byly jim přístupné. Děti se podílejí na úpravě a výzdobě interiéru svými výtvarnými pracemi. Všechny vnitřní a vnější prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů – čistota, teplota, osvětlení aj.

 

9. Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, je dodržován pitný režim, mezi jídly jsou stanovené intervaly. Děti mohou ovlivňovat velikost porce, nejsou do jídla nuceny, jsou motivované k ochutnání neznámých pokrmů.

Organizace dne je flexibilní, aby se v průběhu dne mohla přizpůsobit potřebám dětí a aktuálním situacím. Je dodržován každodenní pobyt venku, výjimkou bývá špatné počasí nebo ovzduší. Jsou dodržovány individuální potřeby dětí – aktivity, spánek, odpočinek. Zaměstnanci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a jsou vzorem pro děti.

 

10. Psychosociální podmínky

Snahou je, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nové děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování, děti nepřetěžují. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno či naopak. Je dodržován řád školy, režim dne, děti se učí daným pravidlům soužití v kolektivu. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů od pedagogů i pracovníků školy. Pedagogický přístup se projevuje přímou, vstřícnou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Zbytečné organizování a podporování nezdravé soutěživosti je vyloučeno, násilí je nepřípustné. Vzdělávací nabídka je dětem blízká, pochopitelná a přiměřeně náročná. Pedagog je vzorem pro děti, podporuje, oceňuje a chválí děti. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými panuje vzájemná důvěra, tolerance, zdvořilost a solidarita. Pedagog se věnuje neformálním vztahům dětí a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem – prevence šikany aj. sociálně patologických jevů.

Děti mají dostatek pohybu a pedagogové se snaží o rozvoj zdatnosti a obratnosti.

Denní režim školy zajišťuje dostatek odpočinku a relaxace pro děti dle jejich individuálních potřeb.

Osobní svoboda a volnost dětí jsou respektovány jen do určitých mezí. Děti jsou vedeny k toleranci, ale i sebeovládání a omezování projevů impulzivity či agrese. V orientaci mezilidských vztahů ve třídě jim pomáhají domluvená pravidla chování, která jsou vyvěšena ve třídě v podobě piktogramů. 

 

11. Organizace vzdělávání

Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na změny a potřeby dětí. Pedagogové spolupracují s dalšími pracovníky škol při zajišťování bezproblémového chodu zařízení.

Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, a to včetně aktivit, které jsou nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Jsou vytvářeny vhodné podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti dětí. Je dbáno na soukromí dítěte, pokud jej vyžaduje. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro plánované činnosti pedagog připravuje prostředí, pomůcky a potřeby, náčiní a nářadí. Organizace školy je zajištěna tak, aby co nejvíce odpovídala potřebám dětí i rodičů.

 

12.  Řízení mateřské školy

Řízením školy je pověřena ředitelka školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny – pracovní náplně, pracovní a vnitřní řád. Je vytvořen funkční informační systém mateřské školy. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Ona i ostatní spolupracují s rodiči. Plánování pedagogické praxe je funkční a využívá zpětné vazby. Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s kolegyní. Z výsledků evaluace jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Mateřská škola spolupracuje s orgány státní správy, s odborníky poskytujícími pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

 

13. Personální a pedagogické zajištění

Vedoucí pracovnicí je ředitelka školy.

Výchovně vzdělávací práci a dozor vykonávají kvalifikované pedagogické pracovnice ve dvousměnném provozu. Jsou vytvářeny podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Úklid provádí a o pořádek a čistotu na pracovišti pečuje uklízečka. Spolupracuje s učitelkou, zajišťuje vydávání jídla, pozitivně působí na děti v průběhu dne.

Stravování dětí a zaměstnanců je zajištěno vlastní kuchyní, kde je zaměstnaná kuchařka, která zároveň zajišťuje práci vedoucí školní kuchyně.

Funkce pomocné síly v kuchyni a chůvy/asistenta pedagoga je závislá od počtu strávníků z jiné školy a vyhlášených dotačních programech (Šablony).

Agendu účetnictví zpracovává externí účetní.

 

14. Spoluúčast rodičů

Spolupráce s rodiči je pro nás věcí důležitou a zároveň téměř samozřejmou. Respektujeme práva rodičů podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, dle svého zájmu vstupovat do her dítěte, spolurozhodovat při plánování programu MŠ a také jej hodnotit. Zpětné informace od rodičů jsou pro nás impulsem k dalšímu rozvoji školy, či odstranění případných nedostatků.

 

15. Spolupráce s ostatními subjekty

Předškoláci v období před zápisem do ZŠ se seznamují s prostředím základní školy v Praskolesích nebo Zdicích.

Během roku organizujeme návštěvu místní knihovny nebo knihovny v Žebráku.

V případě potřeby spolupracuje škola s odbornými pedagogicko-psychologickými zařízeními.

Optimálně dvakrát ročně (říjen, duben) Policie ČR uskuteční preventivní program pro děti předškolního věku v naší škole.

Každoročně navštěvuje školu klinický logoped a oční specialista a provádí depistáž.

Využíváme nabídku spolupráce různých spolků, např. Felbiánek, ekologických center.

 

16. Třídní vzdělávací program (TVP)

Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích. Snažíme se o naplňování tří hlavních cílů předškolního vzdělávání. Využíváme okolní přírodu k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků, které se stávají východiskem pro další činnosti. Hravým způsobem tak směřujeme k osobní pohodě a spokojenosti všech dětí s ohledem na jejich individualitu.

Vzdělávací program je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.

 

16.1  Cíle vzdělávacího programu

1. cíl – rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání (podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, praktické dovednosti, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč)

2. cíl – osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost (solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturní dědictví, tradice)

3. cíl – získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeby a zájmy, sebevědomí, sebedůvěru, učíme se spolupracovat a tolerovat druhé)

 

16.2  Integrované bloky

Vzdělávací činnost je zpracována do integrovaných bloků – témat. Je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci. Probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ale i ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožňuje hledat cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

Program obsahuje pět interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, učení a zrání. Tyto oblasti se snažíme každý den propojovat a spojovat:

-        Dítě a jeho tělo – oblast biologická – poznávání lidského těla, podpora tělesné a pohybové zdatnosti, zdravý růst a výživa, sebeobsluha,

-        Dítě a jeho psychika – oblast psychologická – podpora duševní pohody, rozvoj poznávacích procesů, myšlení, řeč, intelektu,

-        Dítě a ten druhý – oblast interpersonální – vztahy dítěte k jiným dětem a dospělým, vzájemná komunikace, spolupráce,

-        Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní – svět kultury a umění, společenské, morální a estetické hodnoty,

-        Dítě a svět – oblast environmentální – poznatky o světě, o jeho dění, vývoji a změně, vliv člověka na životní prostředí.

V tematickém bloku jsou plněny konkrétní cíle, které je nutno vymezit, naplánovat a pak naplňovat konkrétními činnostmi. Průběžné cíle jsou ty, které jsou plněny v průběhu celého dne v různých činnostech a dotýkají se především sebeobsluhy, hygieny, chování, vůle, morální a společenské hodnoty.

Školní vzdělávací program je východiskem pro práci všech pracovníků školy. Na jeho základě učitelky vypracovávají třídní vzdělávací program. Postupně jej doplňují a dotváří.

 

16.3  Tematické bloky

Třídní vzdělávací program

měsíční

týdenní

září

Každý někam patří

Moje školka

Moji kamarádi

Moje hračky

Tady bydlím já

říjen

Kouzelná paleta podzimu

Bezpečná cesta

Kdo přebarvil les

Sovička sklízí

Tažní ptáci

listopad

Cestička přírodou se sovou

Ptačí posvícení

Martin na bílém koni

Foukej, foukej větříčku

Kouzlíme s přírodou

Přípravy na zimu

prosinec

Kouzelné Vánoce se sovičkou

Čertík Bertík

Moje rodina

Dárečky od sovičky

 

leden

Soví zimní království

My tři králové

Moje tělo

Vidím, cítím, slyším…

Zimní sportování

únor

Sovička a její sny

Soví převleky

Až já budu velký

Stašovské toulky

Sovička vypráví pohádky

březen

Jarní probuzení

Moje kniha

Vítáme tě, jaro

Jarní květiny

Kuk na svět

duben

Sovička a její kamarádi

Malovaná vajíčka

Pleteme pomlázku

Bezpečně se sovičkou

Rej čarodějnic

květen

Příroda (si) hraje

Naše zahrádka

Sovička mamince

Doma nejlíp

Hudba kolem nás

červen

Sluníčko se rádo směje

Máme svátek

Sovička sportuje

Se sovou na cestách

Těšíme se na prázdniny

červenec

Prázdninové dovádění

Letní radování

 

 

 

 

16.4  Obsah tematických bloků

 

16.4.1     Každý někam patří

Přivítání dětí ve třídách, seznámení s prostředím třídy a celé mateřské školy, školní zahrady. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců MŠ a jejich profesemi. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich uložení. Dodržování smluvených pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování. Důsledné dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou, společenská role a pozice. Chápání domova, jako bezpečného místa v životě. Divadelní představení „ Tři kůzlátka“. Péče o hračky doma i ve školce.

16.4.2     Kouzelná paleta podzimu

Učení se základním bezpečnostním pravidlům na silnici i hřišti. Beseda s policisty. Dopravní situace a prostředky. Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Seznamování s prací na zahradě, v sadu a na poli, sklizeň zeleniny a ovoce. Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky s přírodnin. Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech, znát základní a některé doplňkové barvy. Poznávání druhů ptáků a jejich způsobu života.

16.4.3     Cestička přírodou se sovou

Seznamování dětí s tradicemi v kraji. Tradiční práce v období posvícení. Projevy počasí. Seznamovat děti s pranostikami a lidovými příběhy. Sběr přírodnin a práce s nimi. Změny počasí – jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Změny v přírodě. Chování zvířat i rostlin.

16.4.4     Kouzelné Vánoce se sovičkou

Zahájení adventu, čekání na Mikuláše. Výroba Mikulášů, čertů a andělů. Období plné citových prožitků spojené na čekání nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. Příprava na Vánoce – vyprávění, jak doma trávíme svátky vánoční, tvoření přání, vánočních dekorací, dárečků. Pečení perníčků a cukroví. Zdobení vánočního stromečku, zpívání koled. Pozorování vánoční výzdoby v obci, seznamování s vánočními zvyky a tradicemi. Společná setkání rodičů a dětí při oslavě Vánoc – vánoční vystoupení dětí.

16.4.5     Soví zimní království

Vyprávění zážitků po vánočních svátcích, tradiční průvod Tří králů. Poznávání charakteristických znaků zimního období, co je mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Zimní hry a sporty, druhy oblečení – pojmenování zimního ošacení. Péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Orientace v časových a prostorových pojmech, znalost geometrických tvarů, orientace v názvech částí dne. Rozvoj smyslů, poznávání svého těla. Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Genderové role v naší společnosti. Poznávání předmětů vyrobených ze skla, dřeva, papíru, textilu, gumy.

16.4.6     Sovička a její sny

Děti poznávají svět pohádek, fantazijních příběhů, karnevalových tradic. Jazyková a dramatická výchova. Činnosti zaměřené na literární a jazykové dovednosti. Vyprávění s dětmi o naší zemi, o cizích zemích, naší obci. Výlety do okolí, seznamování se s okolím obce Stašov a její historií. Poznávání povolání rodičů i profese jiných lidí. Neverbální vyjadřování těla – pantomima.

16.4.7     Jarní probuzení

Pohádkové příběhy v knihách a písničkách. Rozvoj vztahu k literatuře. Ukázka z oblíbených knih. Charakteristické znaky jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenování jarních květin, probouzející se příroda – hmyz, drobní živočichové, návrat ptáků z teplých krajin. Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, procházky jarní přírodou, pozorování zvířat v ohradě. Pozorování rozkvetlé louky, život různého létavého a lezoucího hmyzu. Znát názvy živočichů žijících ve vodě, obojživelníků a zvířat žijících u vody.

16.4.8     Sovička a její kamarádi

Oslava Velikonoc, seznamování s tradicemi a zvyky, vyprávění o významu velikonočních svátků. Týden kouzelného čarování – převleky čarodějnic. Znát a pojmenovat dopravní prostředky a jejich využití, dbát na bezpečnost dětí v dopravním provozu, částečně ovládat pravidla silničního provozu a dopravní situace.

16.4.9     Příroda (si) hraje

Zahradní práce. Setí a sázení semínek a rostlin. Pozorování proměn v přírodě (pole, louky, les). Pozorování klíčení v různých podmínkách. Pokusy a jednoduché experimenty (vážení, měření, obsah, objem – porovnávání). Oslava svátku maminek – výroby přáníček pro maminky, společné míčkování. Seznamování se s hudebními nástroji, poslech zvuků v přírodě. Hry na rozvoj smyslového vnímání. Hry na rozvoj interpersonálních vztahů.

16.4.10  Sluníčko se rádo směje

Oslava Dne dětí, návštěva plzeňské ZOO. Pojmenování volně žijících zvířat a zvířat žijících v ZOO. Cestování o prázdninách, letní sporty. Nebezpečí a cizí lidé. Chování v lese i ve městě. Umět požádat druhého o pomoc. Varování na nebezpečí, které na nás číhá – neznámý prostor, cizí lidé, zvířata. Uvědomovat si své možnosti a limity – pěstovat u dětí pud sebezáchovy.

16.4.11  Prázdninové dovádění

Poznávání zvířat žijící v moři, život u moře a na pláži. Cestování s rodinou. Návštěvy prarodičů a příbuzných. Letní hry a soutěže.

Týdenní témata se mohou lišit v závislosti na rozložení týdnů v měsících během roku.

Součástí vzdělávací nabídky je výuka angličtiny v dopoledním bloku činností, logopedická prevence a práce na interaktivní tabuli.

17. Kroužky a zájmové činností

Keramika

Činnost, která je zaměřena na práci s keramickou hlínou pro děti 5 - 6 leté. Smyslem této činnosti je rozvíjet talent, nadání, zručnost, fantazii. Kroužek probíhá 1x za 14 dní pod vedením pí uč. Kořínkové a ve spolupráci se SVČ Domeček Hořovice..

Solná jeskyně

Jedenkrát měsíčně navštěvujeme solnou jeskyni v Žebráku. Ozdravná kúra v jeskyni trvá hodinu. Děti mají možnost poslechu relaxační hudby nebo pohádek a v druhé fázi pobytu hry se solným pískem.

 

 18.Evaluační systém

Hodnocení rozvoje a učení dítěte a hodnocení práce pedagoga. Jedná se o hodnocení MŠ a její práce. Hodnocení vypovídá o kvalitě vzdělávacího procesu, o podmínkách, které jsou v MŠ vytvořeny. Hodnocení je prostředkem k hledání optimálních cest vzdělávání jednotlivých dětí. Východiskem pro stanovení evaluačních kritérií je RVP PV, který lze chápat jako soubor kritérií pro:

-        hodnocení podmínek vzdělávání,

-        hodnocení naplňování cílů a záměrů ŠVP,

-        hodnocení práce pedagogů.

Ředitelka hodnotí práci pedagogických a provozních zaměstnanců, i svou vlastní pedagogickou a řídící práci. Učitelka hodnotí svou práci, hodnotí jednotlivé děti, hodnotí integrované bloky, vyvozuje závěry pro svůj další postup.

Úplné znění ŠVP je k dispozici ve vstupní chodbě školy v listinné podobě.