Drobečková navigace

naše školka > pro rodiče > Dokumenty > Dokumenty - původní > Provozní řád

Provozní řád

Provozní řád Mateřské školy Stašov

 

Mateřská škola Stašov

Stašov 157

IČO: 72558652

Příspěvková organizace

Telefon: 702040991

e-mail: ms.stasov@seznam.cz

Zřizovatel: OÚ Stašov

Ředitelka: Mgr. Stanislava Vodičková

Typ mateřské školy: celodenní, jednotřídní, heterogenní

Stanovená kapacita: 24 (výjimka na 28) dětí

Provozní doba: 6.30 – 16.00 hod.

Využívání zařízení pro jiné aktivity: Akce s rodiči, hostinská činnost

 

Pravidla docházky dětí do mateřské školy (dále jen MŠ):

1.      Děti se přijímají zejména od 6.30 do 8.00 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv podle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášeno ke stravování.

2.      Rodič musí dítě předat osobně učitelce.

3.      Za bezpečnost dětí v MŠ od doby převzetí do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě odpovídají pedagogické pracovnice.

4.      Zákonní zástupci mohou pověřit k vyzvedávání dítěte jinou osobu, kterou uvedou v příslušném formuláři MŠ.

5.      Při vstupu do MŠ mohou rodiče využít adaptační režim, pro snadnější zapojení dítěte do kolektivu třídy.

6.      Do MŠ dochází děti zdravé, učitelky mají právo děti s nachlazením či infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout.

7.      Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.

8.      Rodiče jsou povinni ihned nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na zákonné zástupce, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

9.      Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte (do sešitu v šatně, SMS zprávou, telefonicky, osobně). Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně (telefonicky, osobně). Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou své děti omlouvají osobně učitelce ústní formou, z rozhodnutí ředitelky případně i písemně do omluvných listů, do 3 dnů po návratu do školky.

10.  Rodiče mají přístup do školy po domluvě s pedagogickým personálem kdykoli, jejich vstup je podmíněn absencí infekční choroby.

11.  V celém areálu MŠ platí přísný zákaz kouření (včetně elektronických cigaret) a požívání jakýchkoli návykových látek. Do areálu MŠ je zákaz vstupu se psy.

 

Stravování:

1.      Stravování pro děti a zaměstnance MŠ zabezpečuje školní jídelna.

2.      Dopolední svačina se podává v 8.30 – 8.45, oběd v 11.45 – 12.15 a odpolední svačina v 14.30 – 14.45 hod.

3.      Rozvíjíme samostatnost dětí v sebeobsluze s přihlédnutím k věku dítěte a individuálním schopnostem.

4.      Děti do jídla nejsou nuceny, mohou ovlivňovat velikost porce. Učitelky vhodnou formou děti motivují k ochotě seznamovat se s netradičními potravinami.

5.      Jídlo vydává kuchařka ve spolupráci s uklízečkou nebo pověřenou osobou.

6.      Výše stravného je odvozena dle platných nařízení a norem.

7.      Rodič je povinen dodržet termíny úhrady za stravování.

8.      Otázky týkající se stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny.

 

Pitný režim:

1.      Nápoje jsou dětem k dispozici po celý den ve třídě i při pobytu na školní zahradě (každé dítě má své pití označené).

2.      Nápoje připravuje kuchařka a nabídku obměňuje.

 

Výchovný program:

1.      MŠ pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu.

2.      Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

3.      V průběhu dne jsou zastoupeny řízené i volné aktivity dětí. Činnosti probíhají individuálně, v malých skupinách i kolektivně. V průběhu dne, dle aktuálních potřeb dětí a uvážení a plánu pedagoga, jsou zařazovány aktivity zajišťující všestranný rozvoj dítěte. V programu dne jsou zastoupeny pohybové činnosti (zdravotní cviky, cvičení s nářadím a náčiním, hry, soutěže), práce s výtvarným, pracovním materiálem, hudební, dramatické, jazykové, předmatematické aktivity, práce na IAT, polytechnické činnosti.

4.      Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů a mají právo spolurozhodovat při plánování programu.

 

Režim dne:

Dopolední blok činností:

1.      MŠ má flexibilní denní režim, který umožňuje reagovat na aktuální změny v organizaci MŠ a potřeby dětí.

2.      V čase od 6.30 do 8 hod. děti přichází do MŠ a převažuje volná hra dětí dle vlastního výběru.

3.      V dopoledním bloku 8.45 – 9.30 hod. probíhají společné řízené činnosti.

4.      V 9.30 – 11.30 hod. je zařazen pobyt dětí venku. Pobyt se neuskutečňuje při extrémních teplotách (pod -10 ºC, nad 30 ºC), za prudkého deště a větru, při inverzi.

5.      Odpolední činnosti jsou věnovány zejména individuálním nebo skupinovým činnostem.

 

Pobyt venku:

1.      MŠ má k dispozici vlastní pozemek. Na pozemku je pískoviště, houpadla, herní věž a jiné herní prvky. V letních měsících lze využívat mlhoviště.

2.      O zeleň na pozemku se stará pověřený pracovník OÚ nebo firma.

3.      Bezpečnost a čistotu pískoviště a ostatního vybavení zahrady zajišťuje stanovený zástupce MŠ.

4.      Pobyt venku probíhá denně v dopoledních hodinách a za hezkého počasí i odpoledne.

 

Odpočinek, spánek:

1.      Odpočinek a spánek dětí na lehátku je zařazen po obědě na dobu 12.30 - 14.15 hod.

2.      Část této doby je věnována poslechu pohádek a příběhů.

3.      U předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky je doba odpočinku na lehátku nepovinná. Po poslechu pohádky se mohou věnovat klidným aktivitám, řízené činnosti s přípravou na školu.

 

Způsob nakládání s prádlem:

1.      Lůžkoviny jsou měněny 1x za 3 týdny, nebo dle potřeby. Údržbu zajišťuje škola.

2.      Pyžama se mění každý týden, dle potřeby ihned. Výměnu zajišťují rodiče.

3.      Ručníky se mění každý týden, dle potřeby ihned. Vyprání a údržbu zajišťuje škola.

4.      Pro každé dítě škola disponuje se třemi sadami lůžkovin. Čisté náhradní lůžkoviny jsou uloženy ve skříni v určené místnosti.

5.      Lehátka a matrace jsou ukládány do větratelných zasunovatelných regálů. Používané lůžkoviny jsou uloženy do oddělených polic ve skříni v k tomuto účelu určené místnosti. Každé dítě má všechny potřeby ke spaní a místo uložení lůžkovin označené svou značkou.

 

Provoz MŠ:

1.      Provoz mateřské školy se řídí školním rokem.

2.      Školní rok je počítán od září do srpna. V měsíci červenci a srpnu a v období školních prázdnin může být provoz po domluvě se zřizovatelem omezen či přerušen.

3.      Zákonní zástupci musí být o této skutečnosti předem informováni.

 

Zápis do MŠ:

1.      Přijímací řízení probíhá od 2. do 16. května, termín zápisu je vyhlášen zpravidla s měsíčním předstihem a veřejnost je informována na dveřích a nástěnce školy, zpravidla i na webových stránkách školy.

2.      O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy.

3.      O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ se rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

4.      Do MŠ se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zralé, od 2 do zpravidla 6 let.

5.      Rozhodnutí o přijetí je vydáváno se zkušební dobou v délce 3 měsíců (neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním).

6.      Rozhodnutí se vydávají do 1 měsíce od podání žádosti.

7.      Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ po dohodě se zřizovatelem a písemném upozornění zástupce dítěte (neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním) jestliže:

a.       dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně 1 měsíc nedochází

b.      zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě jsou bezúspěšná

c.       pokud zástupce nehradí řádně úplatu za docházku a stravování dítěte v MŠ

d.      v průběhu zkušební doby.

 

8.      Ředitelka při ukončení docházky přihlíží k sociální a ekonomické situaci rodiny a k zájmům dítěte.

 

Potřeby dítěte do MŠ:

Náhradní triko, tepláky, ponožky a spodní prádlo, pohodlné oblečení do třídy, vhodné oblečení a obuv na ven, bačkory, pyžamo, holínky, pláštěnka, cvičební úbor (triko, legíny, kraťasy nebo tepláky). Hřeben, zubní kartáček. Všechny věci mají děti podepsané a uložené na určeném místě v šatně.

 

Konzultační hodiny: dle domluvy.

 

Předem lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci školy.

Tento provozní řád nabývá platnosti 1. 9. 2019

Zpracovala: Stanislava Vodičková, Mgr.