Drobečková navigace

naše školka > stravování > Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL

Firma: Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace, se sídlem Stašov 157

PROVOZNÍ DOBA

§   Výdej jídel se provádí v pracovních dnech od 11.15 do 11.45 hodin pro cizí strávníky,
od 11.45 – 12.15 pro děti a zaměstnance školy

Povinnosti uživatelů jídelny

§   Udržujte pořádek a čistotu v jídelně i okolo ní.

§   Dbejte na bezpečnost svou i ostatních osob. Předcházejte vzniku úrazů.

§   Komunikační prostory udržujte vždy trvale volné a bez překážek.

§   Používejte zařízení a vybavení jen k tomu účelu, ke kterému je určeno.

§   Veškeré závady, poškození a nedostatky nahlaste pracovnici zařízení.

Povinnosti obsluhy výdejny jídel

§   1x za hodinu kontroluje teplotu vydávaných jídel (musí být nejméně + 60 °C).

§   Údaje o měření teploty jídel zapisuje do sešitu. Záznamy se uchovává nejméně 1 měsíc.

§   Používá předepsaný oděv a ochranné pomůcky (pracovní obuv, bílý plášť, kalhoty, triko, ochranné rukavice proti popálení či opaření, síťku na vlasy, gumové rukavice a zástěru při úklidu).

§   Pracovní oděv ukládá po skončení pracovní doby na určené místo v denní místnosti.

§   Dodržuje zásady osobní a provozní hygieny.

§   Zdravotní průkaz na vyzvání předloží orgánu ochrany veřejného zdraví.

§   Používá zařízení a vybavení jen k tomu účelu, ke kterému je určeno.

§   Manipulaci s elektrickým zařízením provádí vždy se suchýma rukama.

§   Zajišťuje, aby na umyvadle bylo vždy k dispozici tekuté mýdlo, jednorázové utěrky.

§   Neprodleně odstraňuje rozlité kapaliny a mastnotu (hrozí riziko uklouznutí).

§   Denně (po skončení práce) provádí úklid jídelny, výdejny jídel a sanitárních zařízení.

§   K čistění zařízení a k úklidu kuchyně používá jen takové dezinfekční, oplachovací a jiné čistící přípravky, jejichž používání není v rozporu s hygienickými předpisy.

§   Mycí a čisticí prostředky skladuje na určeném místě (mimo prostor výdejny jídel).

§   Veškeré závady, poškození a nedostatky hlásí svému nadřízenému.

Zakázané činnosti v prostorách jídelny a výdejny jídel

§   Kouřit a používat otevřený oheň.

§   Požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky.

§   Záměrně poškozovat zařízení a vybavení jídelny a výdejny jídel.

§   Používat poškozené zařízení a vybavení prostor (hrozí riziko úrazu).

§   Přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví a předměty, které nesouvisí s provozem jídelny a výdejny jídel.

Zákaz vstupu nepovolaným osobám

§   Do výdejny jídel mohou vstupovat a provádět zde pracovní činnosti pouze pověřené osoby se zdravotním průkazem.

 

Ve Stašově, dne 29. 8. 2012

Zpracoval: Papežová

Schválil: Vodičková